Menu Close

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a zoldmarketing.com, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A weboldalon található bármely tartalommal, szolgáltatással kapcsolatban keressen a megadott elérhetőségeken.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya Szolgáltató weblapján https://zoldmarketing.com és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Az Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://zoldmarketing.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Letölthető az alábbi innen PDF formátumban: aszf.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Szebenyi Péter Kond egyéni vállalkozó
 • A szolgáltató székhelye: 2030 Érd Orvos utca 16.
 • Elektronikus levelezési címe: info@zoldmarketing.com
 • Telefonszáma: +36/70 77 33 056
 • Nyilvántartási szám: 53934589
 • Adószáma: 5359169-2-133

Tárhely-szolgáltató adatai:

 • Név: Dotroll Kft.
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Központi telefonszám: +36 1 432 3232
 • Adószám: 13962982-2-42
 • Közösségi adószám: HU 13962982

Értelmező rendelkezések

Felhasználó / Megrendelő: Felhasználónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltató által kezelt zoldmarketingc.om weboldalt olvassa (a továbbiakban: Felhasználó).

Szolgáltató: a zoldmarketing.com üzemeltetője, jelen esetben Szebenyi Péter Kond – egyéni vállalkozó.

Termék: Minden olyan Szolgáltató által eladásra kínált szolgáltatás (és/vagy termék), amelyet a Felhasználó a https://zoldmarketing.com oldalon megrendelhet.

Weboldal: https://zoldmarketing.com

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz a Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Felhasználó a Weboldal segítségével ismerteti a Szolgáltatóval a Weboldalon található Szolgáltatások/Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.

Szerződés: Szolgáltató és a tőle szolgáltatást/terméket a https://zoldmarketing.com/ oldalon keresztül megrendelő Felhasználó között a Szolgáltató és a Felhasználó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra.

Alapvető rendelkezések:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Általános szerződési feltételek 2020. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad, amit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Ezen módosításokat a Szolgáltató 14 (tizennégy) nappal a hatálybalépése előtt a weboldalán közzéteszi. Mindezt a Felhasználók a weboldal használatával elfogadják.

3. Felhasználó belépve a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Rendelés menete

1. Felhasználó és/vagy Vásárló a Szolgáltató által a weboldalon történő szolgáltatások közül tud választani, hogy jelen Általános szerződési feltételek, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2. Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. A Felhasználó / Megrendelő a termék/szolgáltatás weboldalon történő kiválasztását követően megrendelésekor megadja nevét, email címét, illetve telefonszámát, amelyen a Szolgáltató vele a kapcsolatot lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül, azaz 48 órán belül felveszi, amikor is pontosításra kerülnek a Felhasználó adatai, rendelésének paraméterei, valamint számlázási adatai. Ezt követően kiállításra kerül a megrendelésről szóló számla, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató számlájára történő utalással egyenlít ki. Bővebben a Fizetés bekezdésnél.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A Szolgáltató által a weboldalán megjelenített szolgáltatások / termékek elektronikus, illetve írásos formában is megrendelhetőek. Minden terméknél megjelenített árak irányadóak, egyedi igényekhez igazíthatóak, az árak forintban értendőek.

2. Szolgáltató nem tartozik Áfa körbe.

3. A Szolgáltató minden esetben az által kínált szolgáltatások / termékek alatt feltünteti azok leírását.

6. A Felhasználó és/vagy Vásárló a weboldalon található terméket / szolgáltatást azok tanulmányozása után rendeli meg. A Szolgáltató minden leírást megad a weboldalán a termékeinél / szolgáltatásainál.

A Felhasználó és/vagy Vásárló igényeinek megfelelően az alábbi termékek közül választhat:

1. Online marketing: weboldal készítés, keresőoptimalizálás, hírlevél készítés, közösségi média menedzsment

2. Vállalkozás zöldítés / környezetvédelmi audit

3. Környezetvédelmi tanácsadás / marketing eszközök oktatása

Fizetés

A Megrendelő által leadott rendelés szerinti szerződésben megadott módon lehet: banki utalás, készpénz.

1. Banki utalással történő fizetés esetén a Szolgáltató felveszi vele a kapcsolatot telefonos úton adategyeztetés végett, kiállítja részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát, a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett: Szebenyi Péter Kond – egyéni vállalkozó

Számlaszám: 11773425-85008908-00000000

2. A Megrendelő a fizetendő összegről szerződés szerinti  összesítést kap. A számlát elektronikus úton, úgynevezett E-számla formájában küldi meg a Szolgáltató.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1. A Megrendelő által telefonon vagy elektronikus úton e-mailben leadott megrendelést hétköznaponként a lehető legrövidebb időn belül, 48 órán belül a Szolgáltató feldolgozza és visszaigazolja.

2. A szerződést Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés szerinti időpontig teljesíti.

3. Vis major esetén a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, aki  ez esetben elállhat a szerződéstől.

Elállás joga

1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3. Megrendelő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6. Nem illeti meg az elállási jog Megrendelő olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék / szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak.

A Megrendelő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

1. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

2. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomtekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát. (online termékek, stb.)

Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségeken közölheti:

E-mail: info@zoldmarketing.com

Telefon: +36 70 77 33 056

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, az írásba adott panaszt esetén a 30 napon belül írásban megválaszolja. Minden esetben a hiba megoldására törekszik, illetve megindokolja annak okát, vagy egy 3. fél által okozott következményét.

3. A Megrendelő az előzőpontok nem teljesülése esetén panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Vegyes rendelkezések

1.Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.Rögzítésre kerül, hogy az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztató az arra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza és jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

5. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi tájékoztató.

Jelen dokumentum az Általános szerződési feltételek 2021 január 1. napjától hatályos verziója.

Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.